Продукти

трошен камък (андезит), речен пясък и чакъл

Добив на трошен камък (андезит), пясък и чакъл

При трошения камък се произвеждат няколко размера фракции от андезитови туфи с минимална големина 0.15мм и максимална – 63 мм.

Трошеният камък има средна обемна маса 1 340 kg/cm³, a скалите са със средна обемна плътност – 2.84 g/cm³.

Андезитовите туфи имат висока якост на натиск в сухо състояние – 1566 kg/cm³ и във водонапито състояние 1404 kg/cm³.

Водонапиваемостта на скалите средно за находището е 0.38 %. Марката на мразоустойчивост отговаря на MP100.